خانه / آرشیو / در نظر سنجی بعمل آمده طرح مشارکت درساخت آپارتمان باسهامداران بیشترین رای را آورد

در نظر سنجی بعمل آمده طرح مشارکت درساخت آپارتمان باسهامداران بیشترین رای را آورد

صبح25 خرداد ماه سال جاری،وبا حضوراعضاء محترم هیات مدیره وجمعی ازمدیران جلسه ایی بامحوریت بررسی وتحلیل راهکارهای پیشنهادی آینده اراضی 44 هکتاری خیام شمالی ونتائج نظر سنجی بعمل آمده دراین خصوص وهمچنین بررسی گزارش یازرس قانونی شرکت دردفتر مدیر عامل نوید تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نوید،دراین جلسه ابتدا مدیرعامل شرکت مهندس حسینی طی سخنانی کوتاه اهمیت مشورت وخردجمعی رایادآوری نمودندوبراحترام به نظرات کارشناسی صاحب نظران ونمایندگان سهامداران تاکیدکرد.آنگاه مدیرطرح وبرنامه شرکت بابیان اینکه اخیراودرمجمع برگزارشده سالانه شرکت،چهارطرح شامل: تقسیم زمین بین سهامداران ،ساخت وتقسیم آپارتمان بین سهامداران ،مشارکت در ساخت آپارتمان باسهامداران وساخت آپارتمان بافروش سهام پروژه باذکربرخی ازمزایاومعایب هرکدام ازطرحهای مذکورودرقالب فرم نظرسنجی دراختیار نمایندگان محترم صاحبان سهام قرارداده شدودر نتیجه ازبین 55نفرشرکت کننده دراین نظر سنجی طرح پیشنهادی مشارکت درساخت آپارتمان باسهامداران با کسب 40درصدبیشترین رای راآورده است وی استفاده ازسرمایه سهامداران جهت تامین منابع مالی،سهیم کردن سهامداران دربرنامه و اجرای پروژه های شرکت،ارتقاء جایگاه شرکت بعنوان انبوه سازارشدومسکن دارشدن سهامداران راازجمله مزایای طرح مذکور برشمرد.ودرپایان هیات مدیره برتداوم کار کارشناسی واخذنظرات بیشتر متخصصین امردرباب طرحهای مذکور تاکیدنمودند.
گفتنی است عملیات آماده سازی اراضی 44 هکتاری خیام شمالی متعلق به شرکت نویدازپائیز93 آغازشده است وبحمد الهی تاکنون ازپیشرفت فیزیکی37درصدی برخوردار می باشدوبراساس برنامه زمانبندی انشاءالله در تیرماه سال 1395 خاتمه خواهد یافت.

y2

همچنین ببینید

خط مشی شرکت نوید چه محور هایی دارد؟

آقای محمد هادی حسینی سرچشمه عضو هیات مدیره و مدیر عامل سابق شرکت توضیح دادند ...