مسعــــــــــــــــــود دُرّی

 

        نائب رئیس هیأت مدیره

 نام و نام خانوادگی : مسعود دُ رّی  

 .

شماره تماس : 09153109065

37657939

همچنین ببینید

رضــــــــــا نبــــــــــوی

              بازرس اصلی شرکت   نام و نام خانوادگی …