شنبه , می 8 2021

برگزاری مجمع نوید اعتماد

به گزارش روابط عمومی شرکت نویدخراسان: صبح چهارشنبه 15 مرداد ماه سال 1399 مجمع عادی شرکت نویداعتمادبا حضور اعضاء قانونی آن پس ازتلاوت آیاتی ازکلام الله مجیددرمحل شرکت نویدخراسان ودرمشهدمقدس برگزار شد.
دراین جلسه پس ازقرائت كلام الله مجيد،به منظور تعیین هیئت رئیسه انتخابات صورت گرفت ودرنتیجه آقای علی اکبر گرمه ای بعنوان رئیس جلسه،وآقایان دری و حسینی سرچشمه بعنوان ناظرین جلسه وآقای هادی برجی ،بعنوان منشی جلسه مجمع انتخاب گردیدند.
آنگاه ریاست جلسه براساس سین برنامه درخواست قرائت گزارش عملکرد را نمود وآقای علی اصغر عبداللهی گزارش یکساله منتهی به سال 1398هيات مديره را قرائت وازمجمع محترم تقاضانمودتاپس ازاستماع گزارش بازرس قانونی،حسابهاوعملکردسال مالی منتهی به سال 1398 راموردتصویب قراردهند.
سپس آقای رضا نبوی بازرس قانونی شركت،گزارش خودرابیان داشت و صورت های مالی توسط مدیر مالی شرکت آقای هادی برجی قرائت گردید ودرادامه اعضاءومسئولین ذی ربط پاسخهای لازم را ارائه دادند.ودرپایان پس ازبحث و تبادل نظر مواردذیل به تصويب رسيد:
مصوبات مجمع عادی شرکت نوید اعتماد
1- تراز نامه، حساب سود و زیان و عملکرد مالی سال 1398 هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
2- مقرر شد برنامه و بودجه شرکت برای سال 99 تنظیم و پس از تأیید هیئت مدیره، به عنوان نقشه راه شرکت پیگیری گردد.
3- روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین و تصویب گردید.
4- مقرر گردید با عنایت به مصوبات شرکت نوید برای توسعه فعالیتهای شرکت،طرح افزایش سرمایه حداکثر ظرف سه ماه آینده تهیه وبه جلسه هیئت مدیره شرکت نوید اعتماد ارائه شود.
مجمع عمومی به آقای احمد بیرق شمشیر وکالت و اختیار داد تا با ارائه این صورتجلسه به اداره ثبت شرکت های ثبت مشهد نسبت به ثبت آن اقدام و ذیل اسناد، مدارک و دفاتر مربوطه را امضا نمایند.

 

 

همچنین ببینید

إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ

چند روزی آسمان نزدیک است لحظه ها را دریاب