نحوه پیگری انتقادات و پیشنهادات توسط سهامداران

آقای نبوی بازرس قانونی شرکت نوید خراسان اعلام کردند :

سهامداران شرکت نوید خراسان در صورت داشتن هرگونه انتقاد و یا پیشنهادی از عملکرد مدیران و یا اعضاء هیات مدیره شرکت نوید خراسان می توانند  موضوع را به ایشان انتقال دهند و راه های ارتباطی از طریق ارسال پیام به سروش و تلگرام به شماره 9389491515 و یا ارسال پیامک به سامانه 30002146 می باشد .

همچنین ببینید

ادامه ساخت نمونه واحد های مسکونی در اراضی 44 هکتاری