علی اصغر عبداللهی(مدیرعامل)

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی : علی اصغر عبداللهی 

همچنین ببینید

احمد بیـــــرق شمشیر

             عضو هیأت مدیره نام و نام خانوادگی : احمد بیرق شمشیر   …